ALGEMENE VOORWAARDEN

zoals gehanteerd door de Dienstverlener van de dienst www.0900BELLEN.COM.

  1. Dienst: De telecommunicatiedienst die bestaat uit de overdracht of routering van signalen over een telecommunicatienetwerk.
  2. Afnemer: De gebruiker van de dienst van de Dienstverlener.
  3. 0900 Servicenummers: De telecommunicatiedienst waarbij de Afnemer zelf de keuze maakt voor de Dienstverlener van de telecommunicatiedienst door het kiezen van een 0900 nummer als omschreven in het Nummerplan Telefoon- en ISDN diensten.
  4. Overeenkomst: De verbintenis tussen Dienstverlener en Afnemer, waarbij de Dienstverlener de Dienst aanbiedt, door middel van de beschikbaarstelling van 0900 servicenummers, en de Afnemer het aanbod accepteert. De Afnemer accepteert het aanbod door het 0900 servicenummer aan te kiezen en de verbinding niet te verbreken na de tariefsmelding.

Toepasselijkheid

Wij hanteren algemene voorwaarden die, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, altijd van toepassing zijn tijdens de totstandkoming, als tijdens de uitvoering, als na afloop hiervan. Wij behoudens ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Overeenkomst

Door het bellen naar één van onze 0900 servicenummers sluit de gebruiker met ons een overeenkomst voor het gebruik van onze diensten voor de duur van de verbinding met het gebelde 0900 nummer. Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor om zonder opgaaf van redenen te weigeren met de gebruiker een overeenkomst te sluiten en/of de overeenkomst met u te beëindigen. Dit mogen wij onder andere doen door de toegang tot onze 0900 nummers voor de gebruiker te blokkeren en/of de verbinding met onze 0900 nummers te verbreken.

Tarieven

Aan het bellen van onze 0900 servicenummers zijn kosten verbonden. Ieder 0900 service nummer heeft zijn eigen tarief. Deze tarieven zijn aan wijzigingen onderhevig. De actuele tarieven en de opbouw hiervan zijn terug te vinden op onze website (www.0900BELLEN.com) en bovendien hoort de gebruiker voorafgaand aan ieder gesprek met één van onze 0900 servicenummer een gratis melding van het gekozen 0900 servicenummer geldende tarief. De tariefsberekening vangt aan na de tariefsmelding. Alle vermelde en/of genoemde tarieven zijn per minuut en inclusief BTW en worden berekend per seconde, tenzij anders aangegeven. Het is mogelijk dat de provider van de gebruiker een toeslag berekend voor het bellen naar 0900 servicenummers. Per geslaagde verbinding wordt de gebruiker een starttarief in rekening gebracht.

Betaling

Incassering van de door de gebruiker aan 0900BELLEN verschuldigde bedragen geschiedt via de provider van de vaste of mobiele telefoon van waaruit de gebruiker contact heeft gelegd met één van de 0900 servicenummers. De door de gebruiker verschuldigde bedragen worden vastgesteld aan de hand van onze administratie, tenzij de gebruiker aantoont dat deze administratie niet juist is.

Garantie

Wij en onze telecomaanbieders doen ons best om ervoor te zorgen dat de gebruiker altijd een kwalitatief goede verbinding kan krijgen met onze 0900 servicenummers om vervolgens van hieruit een kwalitatief goede verbinding te leggen en te behouden met het door het gewenste telefoonnummer elders ter wereld dat beschikbaar is vanuit dit 0900 servicenummer. Wij kunnen echter de bereikbaarheid en kwaliteit van onze 0900 servicenummers, alsmede de totstandkoming en/of instandhouding en/of de kwaliteit van de verbinding met het telefoonnummer die vanuit onze 0900 nummers wordt gelegd niet garanderen. Een niet totstand gekomen of afgebroken verbinding danwel een verbinding van lage kwaliteit geeft geen recht op restitutie van de door de gebruiker verschuldigde bedragen en/of vergoeding van de door de gebruiker gemaakte kosten.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van onze diensten geschiedt voor het eigen rekening en risico van de gebruiker. Wij zijn slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld bij de uitvoering van op ons drukkende verplichtingen, waarbij wij de aansprakelijkheid voor door ons ingeschakelde derden en hun medewerkers nadrukkelijk uitsluiten. Onze aansprakelijkheid is -indien deze komt vast te staan door erkenning door ons of een rechterlijke uitspraak- beperkt tot het bedrag van het telefoongesprek waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en is bovendien beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd. Wij sluiten onze aansprakelijkheid nadrukkelijk uit voor misbruik door ieder willekeurig persoon op uw telefoonlijn(en) of telefooncentrale(s), indirecte schade, bedrijfsschade en andersoortige gevolgschades.

Persoonsgegevens

Om uitvoering te kunnen geven aan de met u gesloten overeenkomst(en) en betaling hiervoor te verkrijgen, verzamelen wij informatie van u. Deze informatie kan ondermeer bestaan uit: uw telefoonnummer, gebelde telefoonnummers etc. Lees hierover meer in de Privacy Policy en Cookies pagina onderaan de website.

U geeft ons toestemming om deze informatie te verzamelen en, indien nodig, uit te wisselen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor zover de wet ons hiertoe verplicht. Vanzelfsprekend worden de gegevens niet langer dan noodzakelijk en slechts in overeenstemming met de wettelijke eisen bewaard en niet langer. Middels gebruik van onze diensten geeft u ons goedkeuring uw gegevens te gebruiken voor reclame doeleinden of berichtgevingen, voor zover de wet en het privacy beleid dit toestaat.

Klachten

Het is mogelijk dat u klachten heeft over onze diensten. Indien u een klacht heeft vernemen wij dit graag zodat wij kunnen kijken naar een mogelijke oplossing. U kunt dan contact opnemen via de website contactpagina op www.0900BELLEN.com

Dienstverlener

Qamba BV, postbus 200, 2100 AE, Heemstede.